Địa chỉ: 175 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh